రేషన్ సరుకులు రవాణాకు వాహనాలు సిద్ధం


 


రేషన్ సరుకులు రవాణాకు వాహనాలు సిద్ధం


(అమలాపురం -జి ఎన్ రావ్ )


అమలాపురం పురపాలక సంఘం పరిధిలో 30.వార్డులు ఉన్నాయి.. వార్డుళ్ల్లో.నిత్యావసర వస్తువులు. రేషన్ సామానులు. ప్రజలకు. అంద చేసేందుకు.పురపాలక సంఘం  వాహన లు. సిద్ధం చేసింది. గ్రామ వాలంటీర్లు.  వీటి ద్వారా. సరుకులు పంపణీ చేయాలి.