గణపతి లడ్డు. రూ 15, 550/ వేలం

గణపతి లడ్డు. రూ 15, 550/ వేలం ఉప్పల గుప్తం మండలం. ఎస్. యానాం లో. గణపతి స్వామి వారిప్రసాదం లడ్డు వేలం వేయగా రూ 15, 550/. చీకట్ల గంగరాజు. పా డుకున్నారు. చీకట్ల వెంకటేశ్వరరావు,కొప్పి నీడి జానకిరామయ్య, చవట పల్లి పుల్లయ్య నాయుడు. లు. పాల్గొన్నారు


Popular posts