మహిషాసురమర్ధని.అల0కరణలో


తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని అమలాపురం.. మెయిన్ రోడ్. లో.కొలువు తీరిన.. శ్రీ కన్యక పరమేశ్వరి అలయ0.లో వున్నా శ్రీ వాసవి.సోమవారం నాడు మహిషాసురమర్ధని.అల0కరణలో.దర్శనమిచ్చారు