నడకకు కాలంతో పనిలేదు కాళ్ళతోనే !!

 


1.నడకకు కాలంతో పనిలేదు
కాళ్ళతోనే !!
2. కాళ్ళు కష్టపడితే ,  ఒళ్ళు సుఖపడుతుంది !
3. కాళ్ళు ముందడుగువేస్తే 
రోగం  వెనుకంజ  వేస్తుంది !
4. నడక ఆరోగ్యాన్నే కాదు , 
       పరిచయాలనీ మెరుగుపరుస్తుంది 
5. కాళ్ళు రోడ్డునపడితే ఒళ్ళు తేలికపడుతుంది 
6. నవ్వుతూ నడవండి   సుఖంగా బ్రతకండి !
7. ఆయుహ్ ప్రమాణం పెరగాలంటే 
     కాళ్ళమీద ప్రయాణం కావాలోయ్ !
8. కలసి నడుద్దాం ,  వెతలు మరుద్దాం !
9. కాళ్ళు రోడ్డున పడితే  జబ్బులు దిగాలు పడతాయి !
10. రోగానికి లింగభేదం లేదు!
        వయోభేదం లేదు !
        కులమతాల రిజర్వేషన్లు అసలులేవు !
        నడకకూ అంతే !
11. ఉదయపు నడకకు రారండి !
       ఉచితంగా విటమిన్  " డి " పొందండి !
12. stay fit ,  walk a bit 


13. long walk everyday !
       keeps ది medicin away !


15. కాళ్ళు రోడ్డెక్కి తే 
        రోగం అటకెక్కుతుంది !.


WALKING is 
Mother of Health