ఆడపిల్ల తండ్రికి వందనం*

*ఆడపిల్ల తండ్రికి వందనం*


ఒకరోజు ఒకతండ్రి తన కూతురుతొ ఒక చిన్న వాగును దాటుతున్నాడు. ఆసమయంలో తండ్రికి చిన్న సందేహం కలిగింది. ఆ వాగు ప్రవాహంలో తన కూతురు ఏమవుతుందో అని ఆ పాపతో ఇలా అన్నాడు...


*"చిన్న తల్లీ...* నా చేయి గట్టిగా పట్టుకొని నడువు. అప్పుడు నువ్వు వాగులో పడిపోకుండా ఉంటావు"...


అప్పుడు ఆ పాప ఇలా అంది.
*"లేదు నాన్న... మీరే నాచేయి పట్టుకోండి."* అపుడు ఆతండ్రి ఆశ్చర్యంగా ఆపాపని "నేను చెప్పింది కూడా అదే కదమ్మా! రెండింటికి తేడా ఏమిటి" అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆపాప ఇలా చెప్పింది... 


*"చాలా తేడా ఉంది నాన్న"...*   నేను మీ చేయి పట్టుకొని నడిస్తే ఏ కారణంగా అయినా నేను మీ చేయి వదలవచ్చు. కానీ మీరే నా చేయి పట్టుకొని నడిస్తే ఎంత పెద్ద కారణంగా అయినా సరే, ఏ పరిస్థితిలోనైనా, ఏమి జరిగినా సరే మీరు మాత్రం నా చేయి వదలరు అని నమ్మకంగా తండ్రితో చెప్పింది...


వెంటనే ఆతండ్రి పాపని హత్తుకొని *"నువ్వు నా బంగారు తల్లివిరా...* నేను ఏమైనా సరే నీకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకుంటాను" అని అన్నాడు...


అప్పుడు ఆ పాప "ఆ విషయం నాకు తెలుసు... అమ్మ 9 నెలలు కడుపులో మోస్తే... నువ్వు మాత్రం నన్ను నీగుండెలో పెట్టుకొని జీవితాంతం మోస్తావు. ఎందుకంటే నువు *"నాన్నవి నాన్న"* అన్నది. 


*ఆడ పిల్లని కన్న ప్రతి తండ్రికి అంకితం*