ఆంద్రప్రదేశ్ వాలంటీర్ల ఐక్యతా  సంఘము

ఆంద్రప్రదేశ్ వాలంటీర్ల ఐక్యతా  సంఘము


వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు


వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు తొలిదశ ఈనెల 10 నుంచి 16వ తేదీ వరకు*


రెండో దశ నవంబరు 1 నుంచి డిసెంబరు 31 వరకు*


 3వ దశ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 1 నుంచి జులై 31 వరకు*


4వ దశ కార్యక్రమం ఆగస్టు 1 నుంచి 2021 సంవత్సరం జనవరి 31 వరకు*


 5వ దశ కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1 నుంచి జూలై 31 వరకు*


6వ దశ కార్యక్రమం 2021 సంవత్సరం ఆగస్టు 1 నుంచి 2022 సంవత్సరం జనవరి 31 వరకు*