చెన్నై ఎమ్ జి ఆర్. షాపింగ్ మాల్.. ప్రారంబి 0చిన..ఏ పిరాష్ట్ర సాం ఘి క సంక్షేమశాఖ మంత్రి. పినిపే విశ్వరూప్..

అమలాపురంలో..చెన్నై ఎమ్ జి ఆర్. షాపింగ్ మాల్.. ప్రారంబి 0చిన..ఏ పిరాష్ట్ర సాం ఘి క సంక్షేమశాఖ మంత్రి. పినిపే విశ్వరూప్..