దేశవ్యాప్తంగా ఐటీ సోదాలు

దేశవ్యాప్తంగా ఐటీ సోదాలు
హైదరాబాదు కు చెందిన *కలర్స్ హెల్త్ కేర్* సంస్థ ల్లో అధికారుల తనిఖీలు


హైదరాబాదు తో పాటు 49 చోట్ల ఒక్కసారిగా ఐటీ సోదాలు