శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా


శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా


..(జి ఎన్ రావ్-తూర్పుగోదావరి)


అమలాపురం.శ్రీకన్యకపరమేశ్వ రి ఆలయంలో.8వ రోజు మంగళవర0.శ్రీ వాసవి.అమ్మవారు.శ్రీరాజరాజేశ్వరి దేవిఅలంకారంలో.దర్శనమిచ్చారు.