అమలాపురం లో చిన వతెన సమీపం లో ఆక్రమణలు తొలగింపు


అమలాపురం లో చిన వతెన సమీపం లో ఆక్రమణలు తొలగింపు


 రెవెన్యూ మున్సిపల్ పోలీస్ ఇరిగేషన్ అధికారులు తేలవర్ జమునుచి అక్రమణ్ లు తొలగింపు లో పలుగొనరు


Popular posts